Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 2169 views gamification ứng dụng Gamification

Báo cáo sản xuất

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 7846 views Báo cáo sản xuất FIFO Lập báo cáo Trung bình trọng

Những thay đổi trong bản CentOS 6.5

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 1 2014 — 766 views centOS CentOS 6.5

Một số cách phân loại chi phí phổ biến

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2013 — 10441 views Chi phí Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chi phí trực tiếp Phân loại chi phí

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 695 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server