Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Hướng dẫn tạo script bật, tắt, khởi động lại cho PostgreSQL trên Ubuntu

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 1032 views PostgreSQL PostgreSQL 9.2 PostgreSQL Start Script Ubuntu Ubuntu 12.04 LTS