Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Sơ đồ kế thừa openerp.osv.orm.BaseModel trong OpenERP 7.0

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 8 2013 — 642 views kế thừa class trong OpenERP OpenERP 7

Quản lý các hợp đồng dịch vụ bằng OpenERP

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2013 — 715 views ERPOnline Hợp đồng bán hàng Hợp đồng dịch vụ OpenERP OpenERP 7

Phương pháp tính giá vốn trong OpenERP 7 - Phần 1

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 6 2013 — 666 views FIFO LIFO OpenERP 7 Phương pháp tính giá vốn Ứng dụng phần mềm

Hướng dẫn cài đặt OpenERP 7 trên Ubuntu Server 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 888 views Cài đặt OpenERP ERP ERP & CRM OpenERP OpenERP 7