Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Những thay đổi trong Odoo (OpenERP) phiên bản 8.0

T.V.T Marine Automation Company Limited, Leo Tran
tháng 10 2014 — 842 views Odoo 8 Odoo 8 documents Odoo 8 release notes Tài liệu Odoo 8 Tính năng Odoo 8