Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Phương pháp tính giá vốn trong OpenERP 7 - Phần 1

Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Leo Tran
tháng 6 2013 — 729 views FIFO LIFO OpenERP 7 Phương pháp tính giá vốn Ứng dụng phần mềm