Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Hướng dẫn cài đặt OpenERP 7 trên Ubuntu Server 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 5 2013 — 743 views Cài đặt OpenERP ERP ERP & CRM OpenERP OpenERP 7