Sales Price Lock

  • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Lock Sales Prices on sales quotation to salesmen (Users: own documents)


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Đây là một ứng dụng rất đơn giản giúp khóa giá bán sản phẩm trên biểu mẫu Đơn đặt hàng/Báo giá tránh sửa đổi bởi người bán hàng, người được chỉ định vào nhóm "Người dùng: tài liệu riêng". Quản trị viên có thể thay đổi cài đặt của ứng dụng sang nhóm khác thay thế.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp