HR Meal Orders Management

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,32 US$ 54,32 54.32 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_meal
Mô-đun này giúp bạn quản lý đăng ký bữa ăn lớn cho nhân viên sẽ được gửi đến nhà bếp của công ty. Tính năng cho biết chi tiết về các bữa ăn cho nhân viên theo thời gian
* Người dùng có thể tạo đăng ký bữa ăn cho nhiều nhân viên cùng một lúc trong một ngày (Bữa trưa, Bữa tối, Bữa ăn đêm cho nhân viên Ban đêm, v.v.)
* Người quản lý cũng có thể đặt bữa ăn cho có liên kết với nhân viên chịu thuộc bộ phận họ phụ trách
* Sau khi được xác nhận, người phụ trách bếp sẽ được thông báo về số lượng đăng ký để họ có thể phê duyệt / từ chối đăng ký
* Người quản lý bữa ăn có thể xác định loại bữa ăn tròn giớ hạn thời gian để phân loại bữa ăn.
* Quản lý bữa ăn có thể xác định giá cho từng loại bữa ăn cho các mục đích liên quan đến chi phí
* Quản lý bữa ăn có thể xác định cảnh báo bữa ăn không giới hạn cho việc sử dụng trong loại bữa ăn, nhằm mục đích cảnh báo Người dùng bữa ăn trong thời gian đặt bữa ăn. Ví dụ, Bữa trưa phải được đặt trước 10:00 AM.
* Hỗ trợ nhiều bếp cho các công ty lớn

Báo cáo & Phân tích
* Phân tích bữa ăn bằng cách
    * Nhân viên
    * Sở
    * Phòng bếp
    * Ngày đặt hàng (Ngày / Tuần / Tháng / Năm)
    * Ngày được phê duyệt (Ngày / Tuần / Tháng / Năm)
    * Đặt hàng bởi (người đặt thứ tự bữa ăn)
    * Gọi món
    * Loại bữa ăn
    * Tình trạng đặt hàng
* Đo lường
    * Số lượng bữa ăn
    * Số lượng đơn đặt hàng
    * Giá bán
    * Tổng giá
* Loại báo cáo
    * Pivot
    * Graph


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module helps you manage mass meals orders for your employees which will be sent to the company's kitchens. It also let you know in details the cost of the meals for your employees over the time

Key Features

 • Meal Users can create a meal order for multiple employee at once for a time of a day (Lunch, Dinner, Night Meal for Night workers, etc)
 • Meal users can also order meals for the company's guess which will bind to the employee who is in charge of the guess
 • Once confirmed, the person in charge of the kitchen will get notified about the order so that she or he can approve/refuse the order
 • Meal Managers can define unlimited meal types which will be used in the meal orders for categorizing meals.
 • Meal Manager can define a standard price for each meal type for cost concerning purposes
 • Meal Manager can define unlimited meal alerts for usage in meal type, which aim to alert Meal Users for the time to order meals. For example, Lunch must be ordered before 10:00 AM.
 • Support multiple kitchens for large companies

Reports & Analysis

 • Analyze meals by
  • Employee
  • Department
  • Kitchen
  • Date Ordered (Date / Week / Month / Year)
  • Date Approved (Date / Week / Month / Year)
  • Ordered by (the one who placed the meal order)
  • Order
  • Meal Type
  • Order Status
 • Measurement
  • Meal Quantity
  • Meal Order Count
  • Price
  • Total Price
 • Report types
  • Pivot
  • Graph

Each meal order consists Meal Users: can request for a meal order, in which

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition