Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Ảnh đại diện

Các bạn cập nhật các thuật ngữ [...]

bởi
T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
- 01/06/2020 22:46:27

Các bạn cập nhật các thuật ngữ quản trị lên đây để ko dẫm chân nhau nhes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jIJ1_YujfzqUZA5994letL-8ba8FR7n_uGHChfXyRCQ/edit?usp=sharing