Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Một số cách phân loại chi phí phổ biến

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2013 — 12165 views Chi phí Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chi phí trực tiếp Phân loại chi phí