Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Lựa chọn Windows 8 thay vì Ubuntu 14.04 là một sai lầm lớn?

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 1077 views Ubuntu Ubuntu 14.04 Ubuntu vs Windows Windows Windows 8

Cài đặt PostgreSQL Client mới nhất trên Ubuntu Server 12.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 717 views PostgreSQL PostgreSQL Client Ubuntu Ubuntu 12.04 Ubuntu Server

Hướng dẫn tạo script bật, tắt, khởi động lại cho PostgreSQL trên Ubuntu

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 1157 views PostgreSQL PostgreSQL 9.2 PostgreSQL Start Script Ubuntu Ubuntu 12.04 LTS

Cài đặt Nginx (engine X) phiên bản mới nhất cho Ubuntu Server

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 3 2013 — 768 views cài đặt nginx nginx nginx 1.2.7 nginx mới nhất Ubuntu

Hướng dẫn tích hợp Redmine và Subversion trên Ubuntu 12.04 LTS

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 1 2013 — 914 views Redmine Subversion Tích hợp Ubuntu Ubuntu 12.04 LTS

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

T.V.T Marine Automation Company Limited, Vũ Thành Luân
tháng 1 2013 — 1895 views Bind Bind9 DNS Server Ubuntu