Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ

Xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị trong việc đưa ra mọi quyết định kinh doanh. Mặt khác đây là nội dung quan trọng của các chuyên gia kế toán trong tất cả mọi loại hình doanh nghiệp. Mục đích xác định chi phí nhằm cung cấp thông tin về giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ cần thiết cho nhà quản trị để điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Xác định chi phí sản xuất sản phẩm theo các phương pháp truyền thống như: Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ theo đơn đặt hàng, theo quy trình công nghệ sản xuất.
  • Phân bố chi phí sản xuất chung ước tính và xử lý chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh cho các sản phẩm theo đơn đặt hàng.
  • Lập báo cáo sản xuất theo phân xưởng, xác định sản lượng tương đương, tính chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm.
  • So sánh sự khác biệt giữa báo cáo sản xuất theo 2 phương pháp nhập trước, xuất trước và phương pháp bình quân.
  • Tham khảo các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm hiện đại của các nước phát triển đã áp dụng.
  • So sánh các phương pháp xác định chi phí sản xuất truyền thống và hiện đại.

* Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ bao gồm:

1. phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm truyền thống:

2. Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm

* Ngoài ra, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu báo cáo sản xuất của phân xưởng lập theo 2 cách xác định sản lượng tương đương khác nhau:

  • Phương pháp trung bình trọng
  • Phương pháp nhập trước - xuất trước

Từ đó ta có thể giải thích sự khác nhau về giá thành sản phẩm của 2 cách lập này.

Bài tiếp theo: "Phương pháp các định chi phí sản xuất sản phẩm truyền thống"