Khảo sát năng lực Odoo Developer

Building Module

Những thành phần của Odoo module

Có những kiểu trường gì trong Odoo

Có những cách nào để tạo dữ liệu khi cài một module

Có bao nhiêu loại action trong Odoo, hãy liệt kê

Có bao nhiêu loại giao diện (view) trong Odoo CE

Làm thế nào để thay đổi giá trị 1 hay nhiều trường khi thay đổi 1 trường trên giao diện

Làm thế nào để giá trị của một trường được tính tự động mà người dùng không cần nhập liệu vào trường đó

Mô tả về các mô hình kế thừa trong odoo

Làm thế nào để kiểm giá trị một trường có hợp lệ hay không

Mô tả về hệ thống phân quyền trong Odoo

Wizard trong Odoo dùng để làm gì

Làm thế nào để tạo báo cáo đạng PDF

Làm thế nào để tương tác với Odoo thông qua webservice


CRUD (Create/Read/Update/Delete)

Làm thế nào để tạo một bản ghi cho model res.partner

Làm thế nào để insert dữ liệu vào trường kiểu o2m, m2m

Làm thế nào để đọc dữ liệu tỉnh thành liên quan đến một partner recordset