Khảo sát DN phục vụ triển khai ERP

Thông tin Doanh nghiệp

Company Name *

Địa chỉ

Tỉnh / Thành phố *

Website

Tên người đại diện *

Số ĐT Liên lạc *

Email Liên lạc *

Mô tả vắn tắt ngành nghề sản xuất / kinh doanh chính *

Bạn có các chi nhánh không *

Bạn có bao nhiêu Cán bộ / Công nhân viên *

Có bao nhiêu Cán bộ / Công nhân viên sử dụng máy tính phục vụ công việc hàng ngày *

Nếu bạn đã xây dựng chiến lược cho việc ứng dụng CNTT, vui lòng cho chúng tôi biết


Khảo sát

Mô tả sơ đồ tổ chức nhân sự và cơ cấu phòng ban *

Mô tả chi tiết các quy trình sản xuất (nếu có) *

Bạn có hoạt động Xuất/Nhập khẩu không *

Bạn mua/nhập hàng hóa/vật tư theo phương thức nào?

Bạn có gian hàng bán lẻ hạch toán phụ thuộc không? *

Bạn có cung cấp dịch vụ không? *

Doanh nghiệp bạn có đang áp dụng ISO không *

Bạn vui lòng mô tả chi tiết một quy trình khép kín từ khâu đầu vào đến khâu bán ra mà DN bạn đang áp dụng? *


Yêu cầu về tính năng đối với phần mềm ERP

Tính năng về Kế toán đáp ứng các nhu cầu sau *

Tính năng Mua hàng đáp ứng nhu cầu sau *

Tính năng Quản lý kho đáp ứng nhu cầu sau *

Tính năng Bán hàng đáp ứng nhu cầu sau *

Tính năng Quản lý nhân sự đáp ứng nhu cầu sau *

Tính năng Quản lý quan hệ Khách hàng đáp ứng nhu cầu sau *

Tính năng Quản lý & Hoạch định nguồn lực sản xuất đáp ứng nhu cầu sau *

Nhu cầu về Quản lý dự án *

Nhu cầu cụ thể về Website và Thương mại điện tử *

Các yêu cầu khác đối với phần mềm ERP *


Thực trạng Hạ tầng CNTT của DN

Các phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng *

Doanh nghiệp bạn có mạng LAN không *

Doanh nghiệp bạn có Mạng WAN không? *

Bạn có IP tĩnh không *

Bạn dự định sẽ triển khai ERP dưới hình thức nào? *