Warranty Purchase Stock

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add warranty informations from Purchase Order Line to Stock Move Line.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

  • Module này được tự động cài đặt khi 2 module to_warranty_purchase và to_warranty_stock được cài đặt.

  • Thêm trường đơn hàng mua trên form Lô/Sê-ri

  • Khi xác nhận giao hàng bán sản phẩm có Lô/sê-ri:
    • Đưa thông tin các chính sách bảo hành từ các dòng đơn hàng mua sang Stock Move Line
    • Cập nhật ngày bắt đầu bảo hành và đơn hàng mua trên Lô/sê-ri