Purchase BOM Stock Value

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Calculate cost for component products when using Bom Kit in purchase order.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Khi tạo đơn hàng mua có sản phẩm được thiết lập Bom Kit, hệ thống sẽ nhận hàng theo các thành phần cấu thành Bom Kit.
  • Khi đó nếu trên Bom Kit có thiết lập tỉ lệ giá cho các thành phần, hệ thống sẽ tự động tính giá vốn cho các thành phần từ giá mua.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise