Procurement Approvals

 • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Employees create procurement approval request for products and submit to managers.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 1. Nhân viên tạo một yêu cầu phê duyệt mua sắm cho một hay nhiều sản phẩm với:
  • số lượng mong muốn
  • cho kho hàng mong muốn
  • vào một ngày mong muốn
 2. Người quản lý có thể Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu.
 3. Trước khi duyệt, nếu sản phẩm không phải kiểu dịch vụ người quản lý có thể chọn một tuyến cung ứng phù hợp hoặc để trống để sử dụng tuyến cung ứng mặc định cho sản phẩm
 4. Một khi được duyệt, đối với sản phẩm không phải dịch vụ Odoo sẽ tự động tạo các hoạt động cung ứng phù hợp để đáp ứng theo nhu cầu (vd: tạo dịch chuyển hàng hoá liên kho, tạo lệnh sản xuất để đáp ứng, đề xuất một đơn mua hàng dự thảo (hoặc trộn vào đơn mua dự thảo sẵn có của cùng nhà cung cấp). Nếu sản phẩm là dịch vụ, Odoo sẽ tạo ra PO cho sản phẩm đó

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise