Manufacturing Backdate

 • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

MRP backdate operations, incl. posting inventory, mark MO as done, backdate work orders


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Giải pháp toàn diện cho vấn đề nhập ngày trong quá khứ cho

 • Vào sổ kho từ lệnh sản xuất với ngày trong quá khứ
 • Ghi nhận phế liệu với ngày trong quá khứ
 • Bút toán kế toán kho cho nguyên vật liệu và thành phẩm (bao gồm cả bán thành phẩm)
 • Hoạt động sản xuất
  • Khởi động một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Tạm dừng một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Tiếp tục/Tái khởi động một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Phong toả một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Dừng Phong toả một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Hoàn thành một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise