Legal Invoice Number

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

An additional number for invoice


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Một trường mới 'Số Hoá đơn GTGT' đã được thêm vào hóa đơn để cho phép người dùng:

  • Nhập bổ sung một mã số hoá đơn giá trị gia tăng theo luật định
  • Tìm kiếm hóa đơn theo số hóa đơn giá trị gia tăng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise