Invoice Lines Summary

  • Odoo Version

US$ 54.40 US$ 54.40 54.4 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Summary and group all Invoice's lines of the same Product into a new line in a new table


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

  1. Ứng dụng này nhóm tất cả các dòng của cùng một sản phẩm trong hóa đơn vào một dòng tổng hợp mới. Điều này sẽ hữu ích và giúp người dùng dễ dàng kiểm soát khi hóa đơn có nhiều dòng có cùng sản phẩm.
  2. Một phiên bản PDF mới của hóa đơn sẽ được cung cấp thêm, phiên bản này được tạo ra dựa trên các dòng tổng hợp. Nói cách khác, bạn có thể in cả bản đầy đủ hoặc bản tổng hợp của hóa đơn.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp