Fleet Stock Consumption Accounting

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrates fleet stock and fleet accounting and


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này tích hợp các ứng dụng sau để cung cấp các liên kết giữa di chuyển kho, đội phương tiện, chi phí đội phương tiện và các mục nhật ký để theo dõi thông tin đó

  • Xuất Kho Tiêu Thụ Cho Đội Phương Tiện
  • Kế Toán Đội Phương Tiện
  • Kế Toán Kho (là một trong giao hàng Odoo tiêu chuẩn)

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise