Equipment & Parts

  • Odoo Version

US$ 58.67 US$ 58.67 58.67 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage equipments and parts in hierarchy structure.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Một thiết bị có thể là một phần của thiêt bị khác.
  • Hiển thị thiết bị và các thành phần trực tiếp cũng như đệ quy của thiết bị đó trên giao diện.
  • Tìm kiếm thiết bị từ các thành phần.
  • Nhóm các phần theo thiết bị.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise