Registration Email Blacklist

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Define email blacklist to prevent blacklisted email account registration


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cho phép quản trị viên định nghĩa một danh sách các email danh sách đen để ngăn chặn người dùng đăng ký tài khoản sử dụng các email mà khớp với dánh sách đen này.

Các ví dụ

  1. company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền là company.com
  2. *.company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền là tên miền con của company.com
  3. user@company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà khớp chính xác với user@company.com
  4. *user*@*.company.com: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà chứa user ở phần trước @ và có tên miền là tên miền con của company.com
  5. company.*: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền có tiên tố là company. và có hậu tố là bất kỳ ký tự nào
  6. *.company.*: sẽ chặn việc đăng ký bằng các email mà có tên miền có chứa .company.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise