Purchase and Track Landed Costs

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Improve Landed Costs with Purchase


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Sau khi xác thực đơn mua, Tự động tạo các đơn mua khác cho chi phí về kho sẽ được phân bổ cho các sản phẩm của đơn mua đầu tiên. Theo dõi các chi phí về kho (Số tiền, chúng đến từ đâu, tại sao bạn có chúng,...)

Những vấn đề

Theo mặc định, ứng dụng chi phí về kho của Odoo chỉ cung cấp một phương pháp phân bổ chi phí về kho cho các sản phẩm có thể tồn kho mà không có bất kỳ những phương pháp khác để theo dõi hoặc quản lý chi phí về kho của đơn mua. Ví dụ, Khi bạn mua sản phẩm A, bạn có thể cũng cần mua dịch vụ vận chuyển B cho một nhà cung cấp khác. Bạn sẽ mã hóa thông tin như vậy trong odoo như nào? : Bạn có thể:

  1. Tạo 2 đơn mua
  2. Nhận sản phẩm A
  3. Mở đơn mua thứ 2 để nhận chi phí dịch vụ vận chuyển
  4. Tạo một chi phí về kho để phân bổ cho dịch vụ vận chuyển của sản phẩm A

Sau đó, khi bạn nhìn vào danh sách hàng nghìn dòng của chi phí về kho, làm thế nào bạn biết các chi phí có liên quan đến nhau? Có gì sai ở đó? làm thế nào để biết nếu có bất kì sai ở đó?

Giải pháp

Ứng dụng này được phát triển để giải quyết các vấn đề cập phía trên bằng cách cung cấp nhiều tính năng phải có để đảm bảo rằng:

  • Bạn có thể có một số chi phí về kho của đơn mua được tạo tự động khi bạn xác nhận một đơn mua có thể yêu cầu chi phí về kho khi mua
  • Bạn có thể tạo chi phí về kho từ hóa đơn phí về kho
  • Mọi thứ liên quan đến chi phí về kho đều có thể theo dõi. Điều chỉnh chi phí về kho, Đơn mua chi phí về kho, Hóa đơn chi phí về kho, đơn mua ban đầu, phát sinh kế toán tài khoản của chi phí về kho,...

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp