HR Meal Order & Payroll Integration

  • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Deduct Meal Order price in Employee Payslip


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp tích hợp giữa ứng dụng HR Meal và ứng dụng HR Payroll để khấu trừ giá đặt suất ăn vào phiếu lương của nhân viên.

Các tính năng chính

  1. Đặt suất ăn

    * Hiển thị giá nhân viên phải trả cho bữa ăn và tính toán sự chênh lệnh giữa giá phải trả của công ty và giá phải trả của nhân viên.

  1. Phiếu Lương

    * Khi bấm nút "Bảng tính toán", Odoo sẽ tìm kiếm tất cả các lệnh đặt suất ăn của nhân viên đó trong một khoảng thời gian và thêm chúng vào phiếu lương để quy tắc lương có thể truy cập bằng cú pháp dấu chấm ** paylip.meal_order_line_ids **     * Khi nhấn nút "Xác nhận", Odoo sẽ chạy "Bảng tính toán" trước khi thực hiện xác nhận

  1. Truy cập quy tắc lương
    • result = sum(payslip.hr_expense_ids.mapped(total_amount)) sẽ tổng hợp tất cả các dòng đặt suất ăn và trả lại kết quả cho quy tắc lương
    • v.v

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp