Counterpart Partner Balance Reports

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Partner balance reports using payable and receivable counterparts


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Báo cáo công nợ đối tác trong Odoo được xây dựng dựa trên dữ liệu từ các khoản phải thu và phải trả. Trong đó các báo cáo do module này tạo ra dựa trên các khoản công nợ đối ứng phải thu và phải trả để có một cách nhìn khác về các khoản công nợ đối tác gốc.

Nói cách khác, cung cấp thêm thông tin chi tiết của các khoản phải thu và phải trả

Vấn đề còn tồn đọng

  • Các khoản thanh toán không nên được phân bổ trên các dòng thu/ chi phí. Trong tương lai có thể sẽ khắc phục vấn đề này.
  • Các thuế phụ thuộc không được xét đến. are not considered yet.Trong tương lai có thể sẽ khắc phục vấn đề này.
  • Các loại thuế được tính toán dựa trên các quy tắc thuế. Nếu quy tắc tính toán thay đổi sau khi các bút toán sổ nhật ký được ghi nhận, các báo cáo có thể sẽ bị sai.

Điều này là do giới hạn trong Odoo khi không có liên kết giữa dòng thuế và dòng doanh thu / chi phí của một bút toán sổ nhật ký có sẵn

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition