Cài đặt nginx cung cấp proxy cho Apache trên CentOS

NGINX™ một  máy chủ web (Webserver) có hiệu suất cao vớ khả năng sử dụng rất ít RAM và các tính năng quan trọng để xây dựng sở hạ tầng web hiện đại và hiệu quả.

Hiện nay NGINX là máy chủ mã nguồn mở phổ biến thứ 2 trên internet.

b2ap3_thumbnail_nginx.png

Yêu cầu cài đặt:
*.Centos 5.8 or 6.2
*.httpd service (Apache)

1. Cài đặt nginx:

Code:
# yum install nginx -y

2. Cấu hình proxy
  Tạo file proxy.conf

Code:
# vi /etc/nginx/conf.d/proxy.conf

Chèn đoạn mã sau vào:

Code:
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
client_max_body_size 10m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout 90;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 90;
proxy_buffers 32 4k;

Đừng sửa nội dung trong đây nhé

Mở file nginx.conf

Code:
# vi /etc/nginx/nginx.conf

Thêm đoan mã sau vào dưới dòng #The default server

Code:
server { 
  listen 80; 
  server_name comnguoi.org www.comnguoi.org;
  access_log /var/log/nginx/comnguoi.org.access.log ; 
  error_log /var/log/nginx/comnguoi.org.error.log ; 
  location / { 
     proxy_pass http://IP:8080/ ; 
     include /etc/nginx/conf.d/proxy.conf; 
  } 
}

Thay đổi IP thành IP của máy chủ, ví dụ : 94.249.203.15
server_name : Tên miền của bạn
access_log,error_log : đây là 2 file lưu lại những thao tác trên máy chủ, bạn chỉ cần đổi tên sao cho dễ phân biệt là được

Kiểm tra hoạt động nào

Code:
# nginx -t

Mở file httpd.conf

Code:
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thay đổi NameVirtualHost thành *:8080 và Listen thành 8080

Code:
NameVirtualHost *:8080
Listen 8080

Khởi động lại apache

Code:
# service httpd restart

Khởi động lại Nginx

Code:
# /etc/init.d/nginx restart

Vậy là việc cài đặt nginx trên CentOS đã xong, chúc các bạn thành công.